Reglement

Artikel 1. De Nikon Press Photo Awards 2015 is een wedstrijd georganiseerd van 01/01/2017 tot 26/02/2017 door Nikon BeLux, filiaal van Nikon France SAS, met maatschappelijke zetel in de Bourgetlaan 50, in 1130 Brussel, ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nummer BE 0872617146 (hierna de Organisator genoemd), in samenwerking met het Fotomuseum van Antwerpen en het Musée de la Photographie van Charleroi en Bozar. De wedstrijd wil persfotografen en hun werk in de kijker plaatsen. De deelname aan de Nikon Press Photo Awards-wedstrijd is gratis.

Door middel van zijn deelname, aanvaardt de fotograaf automatisch het reglement van de Nikon Press Photo Awards-wedstrijd.

Artikel 2. Voor de Nikon Press Photo Awards-wedstrijd 2016 mogen de deelnemers tien (10) foto’s indienen voor één of meerdere van de vier (4) volgende thema’s: Sports, News, Stories en Portrait.

Een jury van 7 leden geselecteerd door de Organisator zal onder de deelnemers de winnaars van de Nikon Press Photo Awards aanduiden volgens de in artikel 9 gedefinieerde criteria.

De prijzen zullen toegekend worden op basis van de volgende categorieën:

Persfotografen van 31 jaar en ouder

 • De Nikon Press Photo Grand Award : 1e prijs toegekend aan de laureaat van alle categorieën.
  Waarde: Een Nikon D810 ter waarde van 3985€ (1)
 • De NIKON PRESS PHOTO SPORT AWARD : 1e prijs toegekend aan de laureaat binnen de categorie Sport.
  Waarde: Nikon DL24-85 f/1.8-2.8  ter waarde van 929 € (1).
 • De NIKON PRESS PHOTO NEWS AWARD : 1e prijs toegekend aan de laureaat binnen de  categorie News.
  Waarde: Nikon DL24-85 f/1.8-2.8  ter waarde van 929 € (1).
 • De NIKON PRESS PHOTO STORIES AWARD : 1e prijs toegekend aan de laureaat binnen de categorie Stories.
  Waarde: Nikon DL24-85 f/1.8-2.8  ter waarde van 929 € (1).
 • De NIKON PRESS PHOTO PORTRAIT AWARD : 1e prijs toegekend aan de laureaat binnen de categorie Portrait.
  Waarde: Nikon DL24-85 f/1.8-2.8  ter waarde van 929 € (1).

Persfotografen tot en met 30 jaar in 2016

 • De Promising Young Photographer Award : 1e prijs toegekend aan de laureaat van de gehele categorie voor persfotografen tot en met 30 jaar.
  Waarde: Nikon D610 ter 2259 € (1).

Artikel 3. Alle foto’s die ingediend worden voor de editie 2016 moeten genomen worden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Artikel 4. Deze wedstrijd staat  enkel open voor professionele persfotografen die hun activiteit in de geschreven pers kunnen aantonen via een officiële perskaart of via publicaties.

De Nikon Press Photo Awards 2016 is voorbehouden aan persfotografen verblijvend in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Artikel 5. Deelnemen kan enkel online via de website www.nppa.be van 01/01/2017 tot 26/02/2017 middernacht.

 • Elke deelnemer mag maximum tien (10) foto’s indienen.
 • De deelnemer moet de foto’s uploaden op de website www.nppa.be tijdens de inschrijving voor de wedstrijd.
 • De beelden mogen maximum 10Mb bedragen en zijn in JPEG-formaat. De fotograaf heeft alsook de IPTC velden ingevuld opdat de jury alle informatie over de beelden kan lezen.

Artikel 6. De deelnemers verbinden zich ertoe om de digitale originelen van de ingediende foto’s ter beschikking te stellen van de Organisator voor eventuele tentoonstellingen.

Artikel 7. De winnende fotografen geven de toestemming aan Nikon, het Fotomuseum Antwerpen, Musée de la photographie Charleroi en Bozar om de foto’s gratis te publiceren en tentoon te stellen op alle mogelijke dragers in het kader van de Nikon Press Photo Awards.

 • Deze publicatie is toegelaten zonder geografische beperking en voor een maximumperiode van 10 jaar na deelname aan de wedstrijd.
 • De naam van de fotograaf zal steeds vermeld worden bij de publicaties en de tentoonstellingen.
 • De publicaties en de tentoonstellingen zullen enkel gebeuren met het oog op het promoten van de wedstrijd, en zullen geen enkel commercieel doel hebben, noch een publicatie buiten de wedstrijd en de promotie ervan.
 • De foto’s kunnen tentoongesteld worden in het Fotomuseum Antwerpen, het Fotomuseum Charleroi en Bozar, maar eveneens op de website en de sociale media van de musea of Nikon Belux en alle andere bedrijven van de Nikon groep.

Artikel 8. In het kader van de tentoonstelling in één van de drie of de drie participerende musea aan de Nikon Press Photo Awards, en op vraag van deze musea, is de fotograaf bereid om zonder rechten aan te rekenen een of meerdere extra werken te leveren; deze werken behoren niet tot de inzending voor de Nikon Press Photo Awards maar geven een ruimer beeld op zijn oeuvre. Deze extra werken mogen niet gepubliceerd worden door de organisator.

Artikel 9. De zevenkoppige jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partnermusea, Nikon-medewerkers, en een gerenommeerde persfotograaf/ journalist. De beslissingen van de jury zullen vooral gebaseerd zijn op de volgende criteria:

 • Relevantie van de foto ten opzichte van het thema
 • Esthetiek van de foto
 • Technische kwaliteit van de foto.

Artikel 10. De beslissing van de jury is onherroepelijk, en hierover wordt geen enkele vorm van schriftelijke communicatie gevoerd. De jury behoudt zich het recht voor om in een bepaald thema geen winnaar te selecteren als de jury van mening is dat geen enkele foto voldoet aan de selectiecriteria. De jury kan echter ook beslissen om een foto van thema te veranderen indien zij dit nodig acht.

Artikel 11. De Organisator van de Nikon Press Photo Awards behoudt zich het recht voor om elke kandidaat te contacteren met het oog op de bevestiging van de informatie opgegeven op het inschrijvingsformulier of voor om het even welke reden die hij nodig zal vinden.

Artikel 12. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor de uitgaven gemaakt in het kader van hun deelname aan de wedstrijd, alsook voor de kosten inherent aan hun uitrusting, met inbegrip van hun computersysteem, hun internetabonnement, enz.

Artikel 13. Hoewel de Organisator zich ertoe verbindt om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de foto’s die hij zal ontvangen, wijst hij elke verantwoordelijkheid af in geval van een waargenomen beschadiging of verlies tijdens hun behandeling of van om het even welke kwaliteitsverandering of verlies van gegevens tijdens het uploaden.

De Organisator kan bovendien in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor om het even welke schade die de deelnemer zou hebben geleden, op basis van een element dat aan de redelijke controle van de Organisator ontsnapt, bijvoorbeeld bij een probleem met het computernetwerk, met een besmetting door een computervirus of met het verwerven van een onrechtmatige toegang.

Artikel 14. In het bezit zijn van de rechten: elke deelnemer verzekert de Organisator ervan dat de aangeboden foto’s origineel, onuitgegeven zijn en dat hij/zij de enige is die houder is van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze foto’s. In dat opzicht verklaart hij uitdrukkelijk te beschikken over alle rechten verbonden aan elk van de werken en te beschikken over alle nodige toelatingen om ze voor te stellen. De Organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van een klacht of een bezwaar van een derde over de schending van rechten of de schadevergoeding verbonden aan het onderwerp of aan het voorwerp van het werk, en de deelnemer verbindt zich ertoe om in dat geval elke verantwoordelijkheid van de Organisator af te wijzen en om hem schadeloos te stellen.

Artikel 15 : Fraude : de Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren die de werking van de wedstrijd of de website aanpast of die de officiële regels van de wedstrijd schendt. De Organisator behoudt zich het recht voor om ieder die zou proberen te frauderen of de goede werking van de wedstrijd teniet te doen, te vervolgen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke verificatie uit te voeren opdat onderhavig artikel zou worden nageleefd net als de rest van het reglement, meer bepaald het verwijderen van elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt of een poging tot fraude heeft ondernomen, zonder dat de Organisator evenwel de verplichting heeft om over te gaan tot een systematische verificatie van alle ontvangen inschrijvingsformulieren, maar waarbij hij zich eventueel kan beperken tot een verificatie van de formulieren van de mogelijke winnaars.

De Organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te verlengen, te verkorten, aan te passen of te annuleren wegens gebeurtenissen buiten zijn wil om. Als voor om het even welke reden , deze wedstrijd niet zou kunnen plaatsvinden zoals voorzien door bijvoorbeeld een computervirus, een bug, een interventie, of een externe en niet-toegelaten indringing in het computersysteem, een fraude met inbegrip van het gebruik van een robot die het aantal inschrijvingen voor de wedstrijd kan vermeerderen, of een technisch defect of elke andere reden buiten de controle van de Organisator om met een vervalsing of een invloed op het beheer, de veiligheid, de gelijkheid, het goede verloop van de wedstrijd, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, aan te passen of op te schorten of nog om er dadelijk een einde aan te maken, zonder dat de deelnemers een beroep kunnen doen op zijn aansprakelijkheid hiervoor.

Artikel 16 : Ethiek : in ieder geval, door zich in te schrijven voor de wedstrijd, verbindt de deelnemer zich ertoe dat de inhoud van zijn werk(en) geplaatst op de website alle geldende wetgeving naleeft en dan meer bepaald:

 • De openbare orde naleven en niet tegen de goede zeden ingaan ;
 • Intellectuele eigendomsrechten van derden naleven;
 • Geen afbreuk doen aan de reputatie, de persoonlijke levenssfeer en het imago van derden;
 • Geen denigrerende of beledigende uitlatingen bevatten;
 • Geen pedofiele kenmerken vertonen;
 • De gevoeligheid van minderjarigen niet schaden;
 • Geen pornografische kenmerken vertonen;
 • Geen afbreuk mogen doen aan de veiligheid of de integriteit van een staat of een gebied;
 • Niet tot discriminatie aanzetten, ongeacht of de discriminatie gebaseerd is op geslacht, religie, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid, leeftijd of politieke opinies;
 • Geen aanleiding geven tot misdaden, haat, geweld, zelfdoding of racisme;
 • Geen aanleiding geven tot het plegen van een misdaad, een strafbaar feit of een terroristische daad;

Bovenstaande lijst is niet limitatief. De Organisator behoudt zich het recht voor om, zonder het te verantwoorden, geen foto’s en boodschappen te publiceren op de website die zouden kunnen vallen onder of die volgens hem vallen onder de bovenvermelde categorieën.

Artikel 17 : De prijzen kunnen op vraag van een winnaar niet ingeruild worden tegen geld of een andere compensatie, noch vervangen worden door een gelijkaardige prijs in natura. De Organisator zal, als omstandigheden buiten zijn wil om aan de basis liggen van een overmacht die hem daartoe verplicht, elke prijs kunnen vervangen door een gelijkaardige en gelijkwaardige prijs.

Artikel 18: Elke winnaar zal per telefoon of per mail op de hoogte gebracht worden van de uitreikingsvoorwaarden. Als de informatie of de gegevens doorgegeven door de deelnemer niet toelaten om de persoon op de hoogte te brengen van zijn winst, dan zal hij de hoedanigheid van winnaar verliezen en zal hij geen protest kunnen aantekenen. In het geval dat de winnaar in de onmogelijkheid zou verkeren om geheel of gedeeltelijk te kunnen genieten van de prijs, voor welke reden ook, dan zal hij het voordeel verliezen, zonder de mogelijkheid om een eventuele compensatie te bekomen.

Artikel 19 : Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers bepaalde informatie over zichzelf geven. Deze informatie zal bewaard worden en op een geautomatiseerde manier behandeld worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De deelnemers beschikken over het recht tot toegang tot, aanpassing van, rechtzetting van en schrapping van hun persoonsgegevens. De deelnemers kunnen dit recht uitoefenen door te schrijven naar: NIKON BELUX, Bourgetlaan 50 – 1130 Brussel. Deze gegevens zullen gebruikt worden door de Organisator voor commerciële doeleinden mits de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers.

Artikel 20 : Onderhavig reglement valt onder de Belgische wetgeving. Eventuele interpretatiegeschillen over onderhavig reglement en eventuele geschillen zullen uiteindelijk opgelost worden door de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van de Organisator gevestigd is.

Artikel 21 : Iedereen die dit vraagt, kan een schriftelijke kopie van het reglement gratis toegestuurd krijgen voor de einddatum van de wedstrijd. Deze aanvraag moet gericht worden, enkel per post, aan NIKON BeLux, Bourgetlaan, 50 – 1130 Brussel.

(1)      Niet verplichte aanbevolen verkoopprijs BTW incl. zoals vermeld in het basistarief van Nikon Belux geldig op het ogenblik van aankondiging van de wedstrijd.

Website by Brainlane